ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

ยื่นหนังสือ และปรึกษาขอคำแนะนำ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้

  • 29 มิถุนายน 2566
  • 20 ครั้ง

                 วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 นายกฯวราวุธ กันตีมูล นายกอบต.ออนกลางได้มอบหมายให้นายธีรพัชญ์  จันทร์ต๊ะอูป 

รองนายกฯ ,นายขวัญรุ่ง กันตีมูล รองนายกฯ และนายจรูญโรจน์ สุทธะนะ ปลัดอบต.ออนกลาง ไปยื่นหนังสือ และปรึกษาขอคำแนะนำ

 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้


      >>เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ ถนนสายห้วยป่าไร่ บ้านป่าไม้ ม.11 (สายเหล่าปูเลย) - บ้านป่าตัน ม.6

     ซึ่งสืบเนื่องมาจาก ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ทำกิน ,เกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ มาเป็นระยะเวลานานไม่น้อยกว่า 50  ปี

 โดยมีถนนลำลอง (ลูกรัง) เป็นเส้นทางสัญจร มีสภาพทรุดตัว เป็นหลุมเป็นบ่อ ยากต่อการเดินทางสัญจร และเกิดอุบัติเหตุ จึงมีความต้องการให้ 

อบต.ออนกลาง เข้ามาพัฒนาปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น


    >>โดยเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ ได้แจ้งและให้คำแนะนำว่า ตรวจสอบพิกัดในเบื้องต้นแล้ว ถนนสายทางดังกล่าวอยู่ใน

เขตป่าไม้และหากอบต.ออนกลาง ประสงค์จะเข้าพัฒนาปรับปรุงถนน ก็สามารถทำเรื่องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา 54 

แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484  ซึ่งหากพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ เป็นอำนาจของ ผู้อำนวยการสำนักฯ ป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นผู้อนุญาต

     >>ซึ่ง อบต.ออนกลาง จะได้ทำเรื่องขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหากได้รับการอนุญาตแล้ว ก็จะพัฒนาปรับปรุงถนน

สายทางข้างต้นต่อไป

     อบต.ออนกลาง ขอขอบคุณสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ที่ให้คำแนะนำและให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: