ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

131 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินฯ2566 276 KB. 19
2 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลว. 7 มีนาคม 2561 568 KB. 27
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 96 KB. 32
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562 62 KB. 33
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 169 KB. 35
6 ระเบียบมท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ-อปท.-พ.ศ.2559-แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉ.2-พ.ศ.2563 78 KB. 51
7 ระเบียบมท.-ว่าด้วยการลา-พ.ศ-2547 76 KB. 52
8 ระเบียบมท.-ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน-พ.ศ.-2547-แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉ.-3 242 KB. 53
9 ระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2559ฉบับที่2 48 KB. 49
10 ระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่น-ฉบับที่-3 84 KB. 49
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยเงินอุดหนุน 43 KB. 52
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น-พ.ศ.2547 284 KB. 51
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการกู้เงินของ-อบต.-พ.ศ.2563 74 KB. 50
14 ระเบียบ_มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา-2548 108 KB. 50
15 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542 177 KB. 50
16 พระราชกำหนดแผนกระจายอำนาจ 166 KB. 49
17 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-ฉบับที่-๒ 142 KB. 50
18 พรบ.สภาตำบล-ฉบับที่7-พ.ศ.2562 190 KB. 50
19 พรบ.-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 278 KB. 50
20 พรบ.กำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนา-พ.ศ.2542-แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉ.-2-พ.ศ.2549 184 KB. 49
21 พ.ร.บ.-การสาธารณสุข-พ.ศ.-2535-แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 731 KB. 49
22 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 93 KB. 50

แชร์ให้เพื่อน: