ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

ประชุมคกก.พัฒนาฯ และประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566

  • 5 กรกฎาคม 2566
  • 21 ครั้ง

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอบต.ออนกลาง (ชั้น 2)  นายกฯวราวุธ กันตีมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.ออนกลาง และประชาคมตำบลออนกลาง   
    โดยมี คณะผู้บริหารอบต., หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาอบต., ประธานสภาวัฒนธรรม, 

ประธานกลุ่มอสม., ผู้ทรงคุณวุฒิ, ประธานกลุ่มองค์กรทุกกลุ่ม, ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบลออนกลางเข้าร่วมประชุมเสนอปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อประกอบการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
     โดยจะได้นำเสนอขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ ต่อสภาอบต.ออนกลาง เพื่อจะได้เป็น  กรอบแนวทางในการจัดบริการสาธารณะ 

,พัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มองค์กร และประชาชน
#เปลี่ยนออนกลางให้ดีกว่าเดิม

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: