ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

สำนักปลัด

บุคลากรสำนักปลัด

นายยอดรัก ศิริอางค์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวศิริพร พรหมพิจารณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางนงคราญ กำแพงแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางรุ่งทิพย์ ชัยชนะ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายฐานันดร คงอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายประเสริฐ แว่นโท๊ะ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คนสวน)

นายสมพงษ์ ไชยวงษา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานดับเพลิง)
กู้ชีพกู้ภัย อบต.ออนกลาง

นายธวัชชัย ยาประเสริฐ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายศุภชัย พุงขาว

งานการแพทย์ฉุกเฉิน
กู้ชีพกู้ภัย อบต.ออนกลาง

นางสาวกัญญารัตน์ นางเมาะ

จ้างเหมาบริการ

นางเกษร ตุ้ยคำ

จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)

นายอ่อน อายุยืน

จ้างเหมาบริการ

นายนนทวัฒน์ นางเมาะ

จ้างเหมาบริการ (งานแพทย์ฉุกเฉิน)
กู้ชีพกู้ภัย อบต.ออนกลาง

นายพิพัฒน์ วงศ์นาง

จ้างเหมาบริการ (งานแพทย์ฉุกเฉิน)
กู้ชีพกู้ภัย อบต.ออนกลาง

นายจักรกฤษ์ แก้วอูป

จ้างเหมาบริการ (งานแพทย์ฉุกเฉิน) กู้ชีพ กู้ภัย อบต. ออนกลาง


แชร์ให้เพื่อน: