ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

กองการศึกษา

บุคลากรกองการศึกษา

นางสาวอาวรณ์ แสนหาญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเสาวลักษณ์ ตาลศรี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางกุลวดี เรือนคำมา

ครู คศ. 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลออนกลาง

นางสงกรานต์ กันตีมูล

ครู คศ. 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลออนกลาง

นางวัชราภรณ์ อุลลิวรรณ์

ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลออนกลาง

นางวีระกาญจน์ ถาใจ

ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลออนกลาง

นางสายฝน มหาวงค์

ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลออนกลาง

นางอภิสมัย มูลฟุ่น

ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลออนกลาง

นางสาวพิราวัลย์ หน่อหล้า

ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลออนกลาง

นางอรอนงค์ ไชยปัญญา

ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลออนกลาง

นายสำราญ บุญเป็ง

นักการภารโรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลออนกลาง

นางสาวพลอยไพลิน กันตีมูล

พนักงานจ้างเหมาบริการฯ


แชร์ให้เพื่อน: