ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

กองคลัง

บุคลากรกองคลัง

ว่าง-

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวรดา ลาสุนนท์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางอาทิตยา เมืองมูล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

--ว่าง--

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางหทัยวรรณ ณ ลำพูน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวขนิษฐา สวรรค์ทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง.

นางสาวอารียา วงค์ปัญญา

จ้างเหมาบริการ

นางสาวดาราพร ถาแพร่

จ้างเหมาบริการ


แชร์ให้เพื่อน: