องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2565

NACC-ITA

ประกาศ

ประกาศ (1)

ประกาศ (2)

ประกาศ (3)

ประกาศ (4)

ประกาศ (5)

ประกาศ (6)

ประกาศ (7)

ประกาศ (8)

มาตรการใช้ดุลพินิจฯ

มาตรการป้องกันขัดกันฯ

มาตรการป้องกันรับสินบน

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการสร้างจิตสำนึกฯ

มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (1)

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (2)

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 


มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

มาตรการใช้ดุลพินิจฯ

มาตรการป้องกันรับสินบน

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

มาตรการสร้างจิตสำนึกฯรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีพ.ศ. 2564

1ปก

2คำนำ

3รายงานการวิเคราะห์ฯ-ส่วนในระบบปริ้นมาแนบเลยรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีพ.ศ. 2563


ปก

คำนำ

รายงานการวิเคราะห์ฯ

บันทึกข้อความ