องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

แผนบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงาน-PDF1

ผลการดำเนินงาน-PDF2


แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2565

1ปก

2คำนำ-สารบัญ

3คู่มือบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-1

1แบบ-RM-1-รวมทุกกอง

1แบบ-RM-1-สป.

2แบบ-RM-1-คลัง

3แบบ-RM-1-กองช่าง

4แบบ-RM-1-ศึกษาฯ

แบบ RM-2

1แบบ-RM-2สป.

2แบบ-RM-2กองคลัง

3แบบ-RM-2กองช่าง

4แบบ-RM-2ศึกษา

แบบ RM 2-1

1แบบ-RM-2-1-สป.

2แบบ-RM-2-1-กองคลัง

3แบบ-RM-2-1-กองช่าง

4แบบ-RM-2-1-กองศึกษาฯ

แบบ RM-3

1แบบ-RM-3-สป.

2แบบ-RM-3-กองคลัง

3แบบ-RM-3-กองช่าง

4แบบ-RM-3-กองการศึกษาฯ

แบบ RM-4

1แบบ-RM-4สป.

2แบบ-RM-4คลัง

3แบบ-RM-4ช่าง

3แบบ-RM-4ศึกษาฯ


แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2564

แบบ RM-1

แบบ RM-2