องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน

01.โครงสร้างหน่วยงาน >> คลิกที่นี่

02.ข้อมูลผู้บริหาร >> คลิกที่นี่

03.อำนาจหน้าที่ >> คลิกที่นี่

04.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน >> คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่

05.ข้อมูลการติดต่อ >> คลิกที่นี่

06.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง >> คลิกที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

07.ข่าวประชาสัมพันธ์ >> คลิกที่นี่


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08.Q&A >> คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่

09.Social Network >> LineQR หรือ Facebook


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


แผนการดำเนินงาน

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี >> คลิกที่นี่
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี >> คลิกที่นี่
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี >> คลิกที่นี่


การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน) >> คลิกที่นี่


การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ) >> คลิกที่นี่
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ >> คลิกที่นี่
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ >> คลิกที่นี่
O17 E-Service >> คลิกที่นี่


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี >> คลิกที่นี่
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส >> คลิกที่นี่
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี >> คลิกที่นี่


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


O21 ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ >> คลิกที่นี่
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ >> คลิกที่นี่
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน >> คลิกที่นี่
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี >> คลิกที่นี่


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล >> คลิกที่นี่
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล >> คลิกที่นี่
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> คลิกที่นี่
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี >> คลิกที่นี่


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต >> คลิกที่นี่
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต >> คลิกที่นี่
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี >> คลิกที่นี่


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น >> คลิกที่นี่
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม >> คลิกที่นี่


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร >> คลิกที่นี่
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร >> คลิกที่นี่


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี >> คลิกที่นี่
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต >> คลิกที่นี่


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร >> คลิกที่นี่


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี >> คลิกที่นี่
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส >> คลิกที่นี่
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี >> คลิกที่นี่


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ >> คลิกที่นี่
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม >> คลิกที่นี่
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง >> คลิกที่นี่
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต >> คลิกที่นี่
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน >> คลิกที่นี่
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม >> คลิกที่นี่
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ >> คลิกที่นี่