องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2563

1. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. แผนพัฒนาบุคลากร

3. แผนเส้นทางความก้าวหน้า

4. รายงานผลการบริหารและพัมนาทรัพยากรบุคคล

5. บันทึกรายงานการประชุม

6. บัญชีรายงานการฝึกอบรม