องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน และพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- 2562)

เปิดอ่าน 2,584 views

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

เรื่อง   ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน และพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- 2562)

*********************************

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง จะดำเนินการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา อีกทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และนำไปปฎิบัติ  ได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง จึงขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเสนอปัญหา โครงการ/กิจกรรม และความต้องการของหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้าน นำไปบรรจุในแผนพัฒนาสามปี โดยได้กำหนด วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้าน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 2ประกาศประชาคมหมู่บ้าน-ปีงบฯ2559.pdf