องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้าง ความร่วมมือในการรักษาความสงบ เรียบร้อย
7. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมกรรมการบริหารจัดการที่ เหมาะสม

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ.pdf