องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานหน้า1-15

ประกาศแผน-66-70

บัญชีโครงการพัฒนา

1-ผ.02-แผนงานบริหารงานทั่วไปหน้า96-113

2-ผ.02-แผนงานการรักษาความสงบภายใน-หน้า114-120

3-ผ.02-แผนงานการศึกษา-หน้า121-144

4-ผ.02-แผนงานสาธารณสุข-หน้า145-173

5-ผ.02-แผนงานเคหะและชุมชน-หน้า174-176

6-ผ.02-แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ-หน้า177-183

7ผ.02-แผนงานการศาสนาฯ-หน้า184-194

8-ผ.02-แผนงานอุตสาหกรรมฯ-หน้า195-221

9-ผ.02-แผนงานการเกษตร-หน้า222-229

10-ผ.02-แผนงานงบกลาง-หน้า230-240


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานหน้า1-15

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565

บัญชีโครงการพัฒนา

1-ผ.02-แผนงานบริหารงานทั่วไป-หน้า106-120

2-ผ.02-แผนงานรักษาความสงบภายใน-หน้า121-125

3-ผ.02-แผนงานการศึกษา-หน้า126-142

4-ผ.02-แผนงานการศาสนาฯ-หน้า143-160

5-ผ.02-แผนงานสาธารณสุข-หน้า161-187

6-ผ.02-แผนงานเคหะชุมชน-หน้า188-191

7-ผ.02-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน-หน้า192-199

8-ผ.02-แผนงานอุตสาหกรรมฯ-หน้า200-230

9-ผ.02-แผนงานการเกษตร-หน้า231-238

10-ผ.02-แผนงานงบกลาง-หน้า239-244


แผนพัฒนาสามปี 2560-2562

1ปกแผนสามปี

1ส่วนที่3ปะหน้าบัญชีโครงการพัฒนา

2ประกาศใช้แผนสามปี60

2-3.1ส่วนที่3รายละเอียดโครงการผ0116-117

2-3.2ส่วนที่3รายละเอียดประสานโครงการพัฒนาผ02118-119

2-3.3ส่วนที่3บัญชีสรุป-ผ03120-122

3คำนำ-สารบัญ

4ส่วนที่1-3บทนำ-3.1-หน้า1-15

5ส่วนที่4การติดตามและประเมินผลโครงการหน้า121-136

 


แผนพัฒนาสามปี 2558

1ปก58pdf

2ประกาศใช้แผนสามปี58pdf

3ส่วนที่1-4-หน้า-1-17pdf

4ส่วนที่4.1-หน้า-18-20pdf

5ส่วนที่4.2หน้า21-44pdf

6ส่วนที่5บัญชีสรุปหน้า45-47pdf

7ส่วนที่6รายละเอียดโครงการหน้า4

8-116pdf 8ส่วนที่7หน้า117-122pdf