องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานปี 2565

ประกาศ

1ส่วนที่-1-บทนำ-หน้า1-4

2คำนำ-สารบัญ

3ส่วนที่2แบบสรุปโครงการ-ผด.01-หน้า5-17

4ส่วนที่2-บัญชีโครงการ-กิจกรรม-ผด-02-หน้า18-61

5ส่วนที่2บัญชีครุภัณฑ์65-ผด.02ทับ1-หน้า62-67


แผนดำเนินงานปี 2564

3ส่วนที่2แบบบัญชีสรุปโครงการ-ผด.01-หน้า5-22

4ส่วนที่2-บัญชีโครงการ-กิจกรรม-ผด-02-หน้า23-87


แผนดำเนินงานปี 2563

1ส่วนที่-1-บทนำ-หน้า1-4

2คำนำ-สารบัญ

3ส่วนที่2แบบบัญชีสรุปโครงการ-ผด.01-หน้า5-19

4ส่วนที่2-บัญชีโครงการ-กิจกรรม-ผด-02-หน้า20-91

ครุภัณฑ์การเกษตร-หน้า102-112

ครุภัณฑ์การศึกษา-หน้า113-123

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-หน้า124-134

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-หน้า135-145

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-หน้า146-156

ครุภัณฑ์ดับเพลิง-หน้า157-167

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-หน้า168-178

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-หน้า179-189

ครุภัณฑ์โรงงาน-หน้า190-200

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์-หน้า201-211

ครุภัณฑ์สำนักงาน-หน้า212-222

ครุภัณฑ์สำรวจ-หน้า223-233

ครุภัณฑ์อื่น-หน้า234-244


แผนดำเนินงานปี 2561

1ส่วนที่-1-บทนำ-หน้า1-4

2คำนำ-สารบัญ

3ส่วนที่2แบบบัญชีสรุปโครงการ-ผด.01-หน้า5-14

4ส่วนที่2-บัญชีโครงการ-กิจกรรม-ผด-02-หน้า15-73

1ส่วนที่-1-บทนำ-หน้า1-4

2ประกาศแผนการดำเนินงาน-61

3คำนำ-สารบัญ

4ส่วนที่2แบบบัญชีสรุปโครงการ-ผด.01

5ส่วนที่2-บัญชีโครงการ-กิจกรรม-ผด-02


แผนดำเนินงานปี 2560

1ส่วนที่-1-บทนำ

3คำนำ-สารบัญ

4ส่วนที่2-บัญชีสรุปจำนวนโครงการ-ผด-01

5ส่วนที่2-บัญชีโครงการ-กิจกรรม-ผด-02


แผนดำเนินงาน 2559

1ปก

2ส่วนที่-1-บทนำ-1

3ประกาศแผนการดำเนินงาน-59

4คำนำ-สารบัญ

5บัญชีสรุปจำนวนโครงการ-ผด1

6บัญชีโครงการ-กิจกรรม-ผด-2


แผนดำเนินงาน 2558

1หน้าปกแผนการดำเนินงาน

2ประกาศใช้แผนดำเนินงาน58

3คำนำ

4บทที่1

5ส่วนที่2บัญชีสรุป

6บัญชีโครงการ.กิจกรรม57ใส่เลขหน้า