องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

เกี่ยวกับเรา

ที่ตั้งและขนาดพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง  ตั้งอยู่เลขที่  123  หมู่ที่  9  ตำบลออนกลาง  อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์  0-5385-9494 โทรสาร 0-5385-9746 ระยะทางจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง  ถึงที่ว่าการอำเภอแม่ออน  ประมาณ  1  กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ประมาณ  35  กิโลเมตร

การเดินทางสามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  1006  เชียงใหม่ –  สันกำแพง – ออนหลวย จะผ่านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรืออีกสายหนึ่ง  ใช้ถนนเส้น  เชียงใหม่  –  สันกำแพง  –  น้ำพุร้อน   ระยะทางจากเชียงใหม่   ถึง   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง  ประมาณ  35  กิโลเมตร  ทั้งสองเส้นทาง

 

เนื้อที่และอาณาเขตติดต่อ

ตำบลออนกลาง  มีพื้นที่ประมาณ  35  ตารางกิโลเมตร  หรือ    21,785  ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง  ๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลออนเหนือ กับ ตำบลบ้านสหกรณ์

ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลร้องวัวแดง กับ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลทาเหนือ

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ            ตำบลบ้านสหกรณ์ กับ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง

 

 วิสัยทัศน์  (Vision)

“ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต”

 

พันธกิจ  (Mission)

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ให้สะดวกและครอบคลุมทั่วถึง
 2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิต การค้า การลงทุน
 3. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค การเกษตรเพื่อความกินดี อยู่ดี ของประชาชน
 4. สนับสนุนพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหา และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและภูมิปัญญา
 5. ส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 6. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล