องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน-พนักงานส่วนตำบล-อบต.ออนกลาง

1.ประกาศจริยธรรม-2565

2.แผนพัฒนาบุคลากร-พ.ศ.-2564-2566

3.-ประกาศนโยบายคุณธรรม-ฯ

4.นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี-2565

4.-หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง

5.-ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ-2565

8.-ประกาศหลักเกณฑ์เกษียณอายุราชการ

9.ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง-ประจำปี-2565 10.ประกาศกำหนดวันมาปฏิบัติราชการ25645

11.ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนครู

13..ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน-พนักงานจ้าง-

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศจริยธรรม-2564

แผนพัฒนาบุคลากร-พ.ศ.-2564-2566

ประกาศนโยบายคุณธรรม-ฯ

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ-2564

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน_merged

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี-2564

ประกาศหลักเกณฑ์เกษียณอายุราชการ

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม-ฯ

ประกาศกำหนดวันมาปฏิบัติราชการ2564

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานขรก.

ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนครู

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน-พนักงานจ้าง