องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะของแต่ละงาน