องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6เดือนแรก (ต.ค. 2563 – มี.ค.2564)

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค.64)