องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

มาตรการใช้ดุลพินิจฯ

มาตรการป้องกันรับสินบน

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

มาตรการสร้างจิตสำนึกฯ


รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีพ.ศ. 2563


ปก

คำนำ

รายงานการวิเคราะห์ฯ

บันทึกข้อความ