องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

ติดตามประเมินผลแผน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ปก

ประกาศ

บทนำ

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์หน้่า15-35

กรอบและแนวทางในการติดตามฯ-หน้า50-69

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามฯ-หน้า70

แบบสำหรับการติดตามฯ-หน้า71-78

การติดตามฯ-โครงการกันเงิน63ทำ64-หน้า79

แผนการดำเนินงาน-หน้า119-130

แผนการดำเนินงาน-หน้า146-163

เชิงปริมาณ-หน้า167-178

เชิงคุณภาพ-หน้า179-196

หน้า200-203

 


4-ส่วนที่-1-4


การติดตามปี 2558

01ปกรายงานผลการติดตามและประเมินผลpdf

1การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปีต่อจากปกpdf

2ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี-1pdf

3สารบัญpdf

4ส่วนที่-1pdf

5ส่วนที่1บทนำpdf

6ส่วนที่-2-1pdf

7การจัดทำรายงานติดตามpdf

8ส่วนที่2บัญชีโครงการดำเนินงาน2558-1pdf

9ผลการดำเนินงาน-2pdf